گروه های کاری محلی جایزه گرفتند

-

2015 GTL Premiado: Nicaragua y Honduras

-

2016 GTL Premiado: Argentina y Paraguay

-

2017 GTL Premiado: China

-

2018 GTL Premiado: Guatemala y Ecuador

-

2019 GTL Premiado: Panamá

-

2020 GTL Premiado: Tanzania

-

2021 GTL Premiado: Irán