Các khóa học trong tương lai

-

Porto Novo, Benin, 9-10 tháng 8, 2022

-

Campo Mourao, Brasil, 12-13, 2022

-

Tachira, Venezuela, 13 tháng 8 - 4 tháng 9, 2022

-

Porto Novo, Benin, 25-26 tháng 8, 2022

-

Tuni, Tunissia, 5-9 tháng 9, 2022

-

Riga, Latvia, 13-15 tháng 9, 2022

-

Yakarta, Indonesia, 12-17 tháng 9, 2022

-

Bucharest, Romania, 12-13 tháng 10, 2022

-

Hà Nội, Việt Nam, ngày 17-18 tháng 10 năm 2022