Chúng ta là ai

Cái ghế:
Rosa M. Ros
(Tây ban nha)

Phó Chủ tịch:
Beatriz García
(Á căn đình)


46 thành viên NASE (IAU)


982 thành viên NASE (không có IAU)


97 Nhóm làm việc