Giới thiệu NASE

NASE (Network for Astronomy School Education) là một Nhóm làm việc liên quan đến Nhóm Công tác Chức năng “Các Sáng kiến Chính trong Giáo dục, Tiếp cận và Phát triển” thuộc bộ phận C của IAU (Liên minh Thiên văn Quốc tế).

Mục tiêu chính của NASE là đào tạo các thế hệ giáo viên mới và tái giáo dục những người hiện tại. Chúng tôi làm việc với các giáo sư đại học để đào tạo giáo viên tương lai và chúng tôi hợp tác với các sở giáo dục để đào tạo giáo viên tiểu học và trung học có kinh nghiệm.

Những người tham gia sẽ có từ 40 đến 50 giáo viên giáo dục tiểu học và trung học ở nước sở tại, được phân bổ thành hai nhóm cho các hội thảo của các khóa học trực tiếp. Trong các khóa học trực tuyến không có giới hạn về số lượng.

Giáo viên hướng dẫn sẽ là thành viên của NASE và giáo viên của quốc gia / thành phố sở tại.

Thành tựu lớn nhất của NASE là việc thành lập một Nhóm công tác địa phương (LWG) theo sau việc tổ chức các khóa học và các hoạt động khác, và hoạt động đó có thể tự chủ trong 2 hoặc 3 năm. Các hướng dẫn viên địa phương là một phần ngay lập tức của nhóm địa phương NASE và chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc họp thường xuyên để duy trì các hoạt động của nhóm.

Ngôn ngữ của khóa học sẽ là ngôn ngữ chính thức ở nước sở tại.