Các dự án của IAU / UNESCO

Để kỷ niệm Ngày Quốc tế Ánh sáng do UNESCO tổ chức hàng năm, NASE đề xuất tất cả những người tham gia và hướng dẫn viên của mình thực hiện một trải nghiệm đơn giản nhưng có ý nghĩa giáo dục lớn.
Mặc dù ngày ánh sáng là ngày 16 tháng 5, nó được đề xuất cho tất cả những người tham gia thực hiện trong suốt nửa năm, từ điểm phân tháng Ba đến điểm phân tháng chín. Nó không giới hạn đến ngày 16 tháng 5 bởi vì, như đã biết, ngày này rơi vào mùa mưa ở một số quốc gia. Vì lý do này, giáo viên quan tâm có thể được thực hiện với học sinh của họ trong nửa năm. Chúng tôi yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi một số ảnh chứng thực và dữ liệu trong các quan sát thu được trong quá trình phát triển trải nghiệm. Bảng trong tài liệu giới thiệu để đọc để chuẩn bị cho kinh nghiệm. Chúc may mắn và có một ngày hoặc đêm không có mây để làm như vậy.

Liên kết đến trang web của UNESCO có tất cả các công trình (dự án NASE xuất hiện ở cuối, trong “toàn thế giới”)