Các nhóm công tác địa phương được trao giải

-

2015 LWG được trao giải: Nicaragua và Honduras

-

2016 LWG được trao giải: Argentina và Paraguay

-

2017 LWG được trao giải: Trung Quốc

-

2018 LWG được trao giải: Guatemala và Ecuador

-

2019 LWG được trao giải: Panama

-

2020 LWG được trao giải: Tanzania

-

2021 LWG được trao giải: Iran