Quality policy

سیاستهای کیفی آموزش معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و برخی از معلمان متوسطه دو ( معلمان علوم) و دوره های مشابه پیش دانشگاهی، در چارچوب آموزشهای تئوری و عملی با تاکید بر توسعه کارگاهها و کلاسهای آزمایشگاهی.

فراهم نمودن ابزارهای عملی مورد نیاز معلمان برای تدریس موضوعات مختلف ستارهشناسی در بخش های مختلف برنامه درسی، با استفاده از مفاهیم منظم و بهره گیری از روش های مختلف در زمینههایی چون ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیستشناسی، جغرافیا، تاریخ و فلسفه.

ترویج آموزش ستارهشناسی در قالب آموزش به معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی.

ترویج و ارتقا فرایند آموزش /یادگیری فعال ستارهشناسی با الگوهای رصدی و سایر پدیدهها.

ایجاد یک گروه محلی NASE از معلمان در هر منطقهای که نیاز باشد؛ این افراد آموزش میبینند تا دوره مقدماتی را آموزش داده و محتویات مورد نیاز سایت را به طور دائم فراهم کنند.

تعهدات این گروه شامل موارد زیر میشود:

 

1.

فعالیت براساس نیازها و خواسته های جامعه برای رسیدن به اهداف مشخص شده.

 

2.

فراهم نمودن خدماتی که رضایت افراد را به دنبال داشته باشد و دستیابی به سطح کیفیت مشخص شده

 

3.

تضمین آموزش بهتر به معلمان — دانش آموزان، با حداکثر کارآمدی فرآیند.

 

4.

مطابقت با الزامات سیستم مدیریت بر اساس استاندارد IRAM/ISO 29990.

 

5.

هدف پیشرفت دائمی فرآیند است.

ماموریتها

ارتقا آموزش ستارهشناسی از طریق معلمان (مقاطع ابتدایی و متوسطه).

ایجاد انگیزه در میان معلمان و دانش آموزان برای مشاهده طبیعت و ایجاد ارتباط میان این گونه مشاهدات با موضوعات مختلف ستارهشناسی.

ارتقا آموزش / یادگیری فعال ستارهشناسی با استفاده از الگوهای رصدی و سایر پدیدهها.

ایجاد یک گروه محلی NASE از معلمان در هر منطقهای که نیاز باشد؛ این افراد آموزش میبینند تا دوره مقدماتی را آموزش داده و محتویات مورد نیاز را به طور دائم فراهم کنند و تضمین ادامهی دورهها و به روز رسانی دائمی محتویات مورد نیاز را بر عهده دارند.

چشمانداز

این برنامه تلاش میکند تا معیاری برای آموزش معلمان سطح متوسط در تمامی کشورهای فعال باشد

این سازمان موافق با دستورالعملهایی است که توسط SO 29990: 2013 ارائه میشود. «خدمات یادگیری برای آموزش و تربیت غیر رسمی» برای فعالیتهای مرتبط با آموزش ستارهشناسی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و گاهی اوقات در سطح دانشگاهی.

NASE ARGENTINA: Quality plan

Quality policy

For more information about the quality
plan NASE ARGENTINA, please
contact with Dra. BEATRIZ GARCIA:
beatriz.garcia@iteda.cnea.gov.ar