Чанарын Бодлого

Бага, дунд түвшний болон зарим тохиолдолд дээд түвшний (science teacher courses) багш нар болон их дээд сургуулийн ижил төстэй ажил мэргэжлийн үндсэн мөчлөгүүдийг онол, практикийн хүрээнд одон орон судлалыг заах, семинар, лабораторийн хичээлийг хөгжүүлэхэд анхаарч сургах.

Тодорхой одон орны сэдвүүдийг шийдвэрлэх практик арга хэрэгслийг багш нарт өгөх сургалтын хөтөлбөрийн янз бүрийн чиглэлээр сахилга батын үзэл баримтлалыг ашиглан математик, физик, хими, биологи, газарзүй, түүх, философи зэрэг бусад орон зайд техникийг ашиглах.

Бага, дунд, дээд/их сургуулийн түвшний дурдсан багш нарыг бүрдүүлэх замаар одон орон судлалын сургаалыг сурталчлах.

Хэв маяг, үзэгдлийг ажиглах замаар одон орон судлалын идэвхтэй боловсрол /сурах үйл явц – ыг дэмжих.

Үүсгэх NASE үйлчилгээ шаардлагатай газар бүрт орон нутгийн орон нутгийн багш нарын NASE бүлэг, Үндсэн сургалт өгөх, хөтөлбөрийн вэб хуудас материалыг бэлтгэх бэлтгэгдсэн болно, тасралтгүй.

Амлалтандаа:

 

1.

Санал болгож буй зорилгыг хангах нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагын дагуу ажиллах.

 

2.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, тэдгээрийн тогтоосон чанарын шаардлагад чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

3.

Багш – оюутнуудыг илүү сайн сургах, үйл явцад хамгийн их үр ашигтай байлгах.

 

4.

IRAM/ISO 29990 стандартад заасан удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг хангасан байх.

 

5.

Зорилтот тасралтгүй сайжруулах үйл явц.

Эрхэм зорилго

Одон орныг үүсгэгч багш нарын сургаалыг дэмжих (хоердогч ба анхдагч).

 

Багш, оюутнуудыг байгалийн ертөнцийг ажиглах, ялангуяа эдгээр ажиглалтыг одон орны сэдэвтэй холбоход түлхэц өгөх.

Хэв маяг, үзэгдлийг ажиглах замаар одон орон судлалын идэвхтэй боловсрол / сургалтыг дэмжих.

NASE үйлчилгээг шаарддаг газар бүрт бий болгох a орон нутгийн багш нарын орон нутгийн NASE бүлэг, үндсэн сургалтыг өгч, вэб програмын материалыг тасралтгүй бэлтгэж, курсын оршин тогтнох, нэмэлт материалыг тогтмол шинэчлэх боломжийг олгодог.

Алсын хараа

Энэхүү хөтөлбөр нь оролцож буй улс орнуудын дунд шатны багш нарыг Одон орон судлалын чиглэлээр сургах жишиг болох зорилготой юм.

NASE нь SO 29990: 2013-т заасан удирдамжийн дагуу гэрээ байгуулж байна. Боловсролын бага, дунд шатны болон, зарим тохиолдолд Их сургуулийн түвшинд Одон орон судлалыг заахтай холбоотой үйл ажиллагаанд” албан бус боловсрол, сургалтын сургалтын үйлчилгээ”.