Đồng hồ mặt trời

Đồng hồ mặt trời Costeşti, Romania

Đồng hồ mặt trời ở Cluj-Napoca, Romania

Quả cầu armillary của Mendoza

Bản dịch của công viên trung tâm Mendoza

Pantheon của Rome như một công cụ thiên văn