Power of the Sun (Hoàn thành, 2019)

Để kỷ niệm 100 năm thành lập Liên minh Thiên văn Quốc tế, NASE đề xuất tất cả những người tham gia và hướng dẫn viên của mình thực hiện trải nghiệm này.

Tài liệu giới thiệu mà bạn phải đọc trước khi thực hiện trải nghiệm

Châu mỹ

Châu Á

Châu Âu

Châu phi