Trái đất song song (Hoàn thành, 2020)

NASE mời tất cả những người tham gia và người hướng dẫn để thực hiện trải nghiệm này.