NASE танилцуулга

NASE (Network for Astronomy School Education) нь IAU-ийн (International Astronomical Union) с хэлтэс дэх “боловсрол, хүрч үйлчлэх, хөгжүүлэх гол санаачлагууд” функциональ ажлын хэсэгт оролцсон Ажлын хэсэг юм.

NASE-ийн гол зорилго нь шинэ үеийн багш нарыг сургах, одоогийн хүмүүсийг дахин сургах явдал юм. Бид ирээдүйн багш нарыг сургахын тулд Их Сургуулийн профессоруудтай хамтран ажилладаг бөгөөд туршлагатай бага, дунд сургуулийн багш нарыг сургахын тулд боловсролын хэлтэстэй хамтран ажилладаг.

Оролцогчид хүлээн авагч орны бага, дунд боловсролын 40-50 багш нар байх бөгөөд нүүр тулсан сургалт семинаруудад зориулж хоер бүлэгт тараана. Онлайн сургалтанд тоон хязгаарлалт байхгүй.

Багш нар нь NASE-ийн гишүүд, хүлээн авагч улс/хотын багш нар болно.

NASE-ийн хамгийн том ололт бол курс болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулахад дагаж мөрддөг Орон нутгийн ажлын хэсэг (LWG) байгуулагдсан бөгөөд энэ нь 2 эсвэл 3 жилийн хугацаанд бие даасан байдаг. Орон нутгийн багш нар нь NASE орон нутгийн бүлгийн нэг хэсэг бөгөөд бүлгийн үйл ажиллагааг хадгалахын тулд тогтмол уулзалт хийх үүрэгтэй.

Хичээлийн хэл нь Хүлээн авагч орны албан есны хэл болно.