NASE บทนำ

NASE (Network for Astronomy School Education) เป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานตามหน้าที่ “โครงการริเริ่มที่สำคัญในด้านการศึกษา การขยายงาน และการพัฒนา” ในแผนก C ของ IAU (สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล)

วัตถุประสงค์หลักของ NASE คือการให้ความรู้แก่ครูรุ่นใหม่และให้ความรู้แก่ครูในปัจจุบันอีกครั้ง เราทำงานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อฝึกอบรมครูในอนาคตและเราร่วมมือกับแผนกการศึกษาเพื่อฝึกอบรมครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์

ผู้เข้าร่วมจะมีครูระหว่าง 40 ถึง 50 คนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศเจ้าบ้าน โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรแบบตัวต่อตัว ในหลักสูตรออนไลน์ไม่มีข้อจำกัดด้านตัวเลข

ผู้สอนจะเป็นสมาชิกของ NASE และครูของประเทศ/เมืองเจ้าภาพ

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ NASE คือการก่อตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น (LWG) ที่ติดตามการจัดหลักสูตรและกิจกรรมอื่นๆ และเป็นอิสระใน 2 หรือ 3 ปี ผู้สอนในท้องที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท้องถิ่นของ NASE โดยทันที และมีหน้าที่รับผิดชอบในการประชุมตามปกติเพื่อคงไว้ซึ่งกิจกรรมของกลุ่ม

ภาษาของหลักสูตรจะเป็นภาษาราชการในประเทศเจ้าบ้าน

สถิติ NASE